Natuurlijk en gezond kweken met sociaal accent

Onze honden leven, net zoals wijzelf, op een zo eenvoudig en natuurlijk mogelijke manier, wat maakt dat ze krachtig en gezond zijn.
Dit betekent dat de honden buiten leven op een groot natuurlijk domein en hokken met stro hebben om te schuilen. Ze eten BARF (Bones And Raw Food), aangevuld met vitaminen en mineralen. Bij ziekte of verwondingen wordt eerst de natuurlijke huisapotheek  geraadpleegd. Enkel de hoogstnodige inentingen worden gegeven.
De teven bevallen buiten in hun hok en zorgen op een natuurlijke manier voor hun pups (zonder lampen). Natuurlijke selectie maakt dat enkel krachtige pups met een sterke immuniteit groot worden. Na 3 weken maken de puppy’s kennis met de grote wereld terwijl nieuwsgierigen op afstand worden gehouden door hun moeder (wij hebben uiteraard wel toegang tot het nest). Alles verloopt volgens hun ritme en instinct. Eenmaal de puppy’s goed rondhuppelen, maken ze ook kennis met de wereld van de mens en al zijn rariteiten. Socialisatie is immers belangrijk gezien ze aan de leeftijd van 7 à 8 weken verhuizen naar een nieuwe thuis.
De nieuwe baasje krijgen algemene info bij kennismaking, voorbereidende info bij het kiezen van de pup en uitgebreide voedings- en opvoedingsinfo bij het ophalen van de pup. Wie een pup immers het 1ste jaar de gepaste opvoeding geeft, kan daarna genieten van een evenwichtige volwassen hond.

Bij de combinatie van teef en reu focussen we vooral op gezondheid én het sociaal aspect. We garanderen gezonde pups die, mits de gepaste opvoeding, uitgroeien tot evenwichtige en sociale gezins-of begeleidingshonden. 

Natural and healthy breading with social accent

Our dogs live, just like ourselves, on a so simple and natural way possible, what makes them strong and healthy.
This means: the dogs life outside on a large natural domain and have pens with straw to shelter. They eat BARF (Bones And Raw Food), supplemented with vitamins and minerals. In the case of illness or injuries, first the natural home pharmacy consulted. Only the plethora of vaccinations are given.
The females give birth outside in their loft and concerns on a natural way for their pups (without lights). Natural selection makes that only powerful puppies with a strong immunity grow up. After 3 weeks, the puppies are introduced to the great world while curious intruders by their mother (we have, of course, access to the nest). Everything is proceeding according to their rhythm and instinct. Once the puppy's good moving around, they also introduced to the world of man and all his weirdness. Socialization is important having regard to the age of 7 to 8 weeks they move to a new home.
The new owner get general info at introduction, preparatory info when choosing the puppy and extensive nutrition info when you pick up the puppy. After all, who gives to the puppy, a suitable education can then enjoy a balanced adult dog.

At the combination of female and male, we focus mainly on health and the social aspect. We guarantee that, provided that the appropriate education, healthy puppies grow into balanced and social family or guidance dogs.