Nesten / litters

Verwacht / expected:


Begin 2024: F1b-nest/litter van F1 Goldendoodle Libel X Koningspoedel Shamaan
                                             

Zomer 2024: F1-nest/litter van Golden Retriever Ohmy X Koningspoedel Shamaan
                      F2-nest/litter van Goldendoodle Yentel X Goldendoodle Pharao
                

Reservatieprocedure
Om in aanmerking te komen voor 1 van onze Goldendoodle-pups verwachten we van de kandidaten dat ze voldoende tijd en ruimte hebben om te voldoen aan de behoeften van een hond.
Kandidaten die hieraan voldoen, kunnen dus een pup reserveren door een voorschot van 250 € te betalen. We werken niet meer met een wachtlijst, enkel nog met reservaties. We hebben immers de ervaring dat vrijblijvende kandidaten niet verwittigen als ze geen pup meer wensen wat een vertekend beeld geeft van de wachttijd voor de andere kandidaten. Wie gereserveerd heeft en toch om een grondige reden dient af te haken én ons hiervan tijdig verwittigt, krijgt dit bedrag terug betaald zolang je niet werd gecontacteerd mbt tot het volgende nest.
Zodra een dekking is voltrokken, worden de eerstvolgende 6 kandidaten verwittigd. We weten uiteraard nooit vooraf hoeveel pups er zullen geboren worden. Indien minder dan 6 pups, dan komen de laatste kandidaten als eerste in de rij voor het volgende nest. Indien meer dan 6 pups, dan hebben de volgende kandidaten op de wachtlijst ook geluk.
Enkele dagen na de geboorte worden de kandidaten op de hoogte gebracht van het blijde nieuws. Dan wordt opnieuw een voorschot van 250 € gevraagd voor de effectieve reservatie.
Aan 4 weken wordt er een bezoek gepland en aan 8 weken kan de pup worden afgehaald. De keuze van de pup gebeurt bij het afhalen en volgens de plaats op de reservatielijst.
De prijs van een pup is momenteel 1750 €.
Erkende organisaties die hulphonden opleiden, krijgen voorrang.

We plannen regelmatig bezoekmomenten om kennis te maken met onze roedel (zie agenda)Reservation:
To reserve a puppy, we expect candidates to have sufficient time and space to meet a dog's needs.
Candidates who meet this requirement will be placed on a reservation list for which an advance of 250 € is requested. We don't have waitinglists, only reservationlists. After all, we have the experience that non-binding candidates do not notify if they no longer want a puppy, which gives a distorted picture of the waiting time for the other candidates. When you did a reservation and you have a good reason to cancel and notify us, will be refunded this amount as long as we didn't contact you concerning the next litter.
As soon as a mating has been completed, the next 6 candidates will be notified. Of course we never know in advance how many puppies will be born. If less than 6 puppies, the last candidates will be first in line for the next litter. If more than 6 puppies, then the next candidates on the waiting list are also lucky.
A few days after the birth, the candidates are informed of the good news. Then again an advance of 250 € is requested for the effective reservation.
A visit is planned at 4 weeks and the puppy can be picked up at 8 weeks. The choice of the puppy is made upon collection and according to the place on the waiting/reservation list.
The price of a puppy is 1750 € at this moment.
Recognized organizations that train service dogs are given priority.

We plan regularly visits to meet our pack (see agenda)