goldendoodles: Gezonde en sociale Gezins-en begeleidingshonden mét anti-allergische vacht

Door het inzetten van een aantal van onze Goldendoodles bij het begeleidingswerk, zijn we ons steeds meer bewust geworden van hun waarde binnen sociale interacties. Ze zijn het voorbeeld van aanwezigheid in het hier en nu, zonder enige verwachting of oordeel. 

Gezien onze fokkerservaring met onze Alaskan Malamutes en onze Witte Herders in het verleden, hebben we dan ook, na een grondige voorbereiding, besloten om ons verder te focussen op het kweken van het Goldendoodle ras met als doel om geschikte gezins/begeleidingshonden te kunnen aanbieden. 

We zijn gestart met de F1-generatie (Golden Retriever X Koningspoedel) en hebben hierbij duidelijk gekozen voor ouders mét een FCI-stamboom. Dit betekent dat ze alle nodige onderzoeken hebben doorlopen die verwacht worden bij KMSH (Koninklijke Maatschappij St. Hubertus). Zo is er meer garantie op gezonde honden met een stabiel karakter, waar ook specifiek op gelet wordt bij het kiezen van de ouderparen.
Voor de volgende F1b-generatie (Goldendoodle X Koningspoedel) doorlopen de ouderparen eveneens alle nodige testen. De honden uit deze nesten hebben daarnaast ook nog een hypo-allergene vacht die geschikt is voor mensen met een allergie voor honden. 

Bij de combinatie van teef en reu focussen we vooral op gezondheid én het sociaal aspect. We garanderen gezonde pups die, mits de gepaste opvoeding, uitgroeien tot evenwichtige en sociale gezins-of begeleidingshonden. 

Meer info over de honden vind je bij de Roedel.


HEALTHY and SOCIAL family-and assistance DOGS with anti-allergic fleece

By using some of our dogs at the counseling work, we have become increasingly aware of their value in social interactions. They are an example of presence in the here and now, without any expectation or judgment. 

Our breeder experience with our Alaskan Malamutes and our White Shepherds in the past, we have also, after thorough preparation, decided to focus more on growing the Goldendoodle race with the goal to provide appropriate family / assistance dogs.

We started with the F1 generation (Golden Retriever X Poodle) and have opted clearly for parents with FCI-pedigree. This means that they have completed all the necessary investigations are expected to KMSH (Royal Society St. Hubert). There is more guarantee for healthy dogs with stable character, where specifically attention is given in choosing the parent. 
For the next F1b-generation (Goldendoodle X Poodle), the parents will also have the health-tests. The dogs from these litters will have an hypo-allergic coat which is suitable for people with allergies to dogs.

At the combination of female and male, we focus mainly on health and the social aspect. We guarantee that, with the appropriate education, healthy puppies grow into balanced and social family or guidance dogs.

More info about the dogs: see 'Roedel'